Oferta

Obsługa BHP i PPOŻ.

bhp

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • jednorazowych zleceń.

Zakres świadczonych usług:

 • szkolimy z zakresu bhp, p.poż i pierwszej pomocy wszystkie grupy zawodowe,
 • sporządzamy analizy stanu bhp i p.poż,
 • doradzamy jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • sporządzamy dokumentacje powypadkowe i obliczamy koszty wypadków,
 • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Starży Pożarnej
 • Państwoej Inspekcji Sanitarnej,
 • opracowywujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji,
 • dokonujemy okresowej kontroli stanu warunków bezpieczeństwa pożarowego w zakładach pracy.

Szkolenia BHP

szkolenia

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego.  Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy. Podczas szkoleń korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących, nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i P.Poż staje się ciekawsze, prostsze – słowem przyjemniejsze. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

Ocena ryzyka zawodowego

ocena-ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Czym jest „ryzyko zawodowe”?

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

W myśl Art. 226 znowelizowanego Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ponadto Pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, oraz stosować niezbędnie środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa zakładzie. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002 – metodę tą preferuje Państwowa Inspekcja Pracy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie Państwu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających, bądź całkowicie eliminujących wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Państwa pracowników.

Należy pamiętać, iż ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się w chwili:

 • tworzenia nowych stanowisk pracy;
 • w momencie wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych na stanowisku pracy;
 • każdorazowo w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy;w przypadku zastosowania środków ograniczających narażenie pracownika na uciążliwe i/lub szkodliwe czynniki środowiska pracy.

Ochrona PPOŻ.

strazacy

Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywają obowiązki zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy usługi przeprowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi:

 • wykonujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów
 • wykonujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – jeżeli w Twoim zakładzie występują strefy zagrożenia wybuchem
 • uzgadniamy i opiniujemy projekty budowlane
 • wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy i niezbędne oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN
 • prowadzimy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży hydrantowych
 • przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO IBP

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np. stacje paliw)
 • inwentarskich.

Z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DZPW

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM.

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).

Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywę nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem według w/w Rozporządzenia powinien zawierać w szczególności:
1) opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
2) wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
3) oświadczenie pracodawcy, że:

a) miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
b) urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
c) została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;

4) terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
5) określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
a) środków ochronnych,
b) zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
c) celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Pracodawca może łączyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem z innymi, podobnymi dokumentami lub sprawozdaniami o tym samym znaczeniu, opracowanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Pracownik musi być zapoznany z treścią dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Ochrona środowiska

las

Wspieramy przedsiębiorców w dostosowywaniu ich do aktualnych wymogów prawnych świadcząc kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska, począwszy od uregulowania stanu formalno-prawnego, poprzez określenie zakresu obowiązków i wdrożenie ich w przedsiębiorstwie, aż po bieżący nadzór nad ich prawidłowym przestrzeganiem. Zakres usług obejmuje:

 • audyt zerowy – pierwszy przegląd środowiskowy na terenie Państwa firmy umożliwiający ocenę stanu faktycznego działań na rzecz ochrony środowiska w zakładzie i określający zakres obowiązków, jakim podlega przedsiębiorstwo w świetle przepisów prawa,
 • sporządzanie wniosków o pozwolenia na gospodarowanie odpadami,
 • sporządzanie wniosków o pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza (operat ochrony powietrza),
 • sporządzanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 • sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami,
 • nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów,
 • prowadzenie zgodnej z wymogami prawa ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie:
  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  • poboru wód,
  • wprowadzania ścieków do wód lub ziemi,
 • sporządzanie pozostałych sprawozdań, do których zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska (UM,WIOŚ, GUS),
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska – interpretacja przepisów, bieżące informacje o zmianach w przepisach obowiązującego prawa w ustawodawstwie i przepisach wykonawczych, proponowanie rozwiązań, monitoring aktów prawnych pod kątem przepisów obejmujących specyfikę zakładu przedsiębiorcy,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem specyfiki zakładu,
 • programowanie rodzajów badań środowiskowych – analiza koniecznych pomiarów i badań, do których przeprowadzenia zobligowany jest przedsiębiorca,
 • okresowe przeglądy środowiskowe na terenie zakładu w celu weryfikacji istniejących obowiązków/stanu ochrony środowiska i określenia koniecznych działań w celu zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
 • identyfikacja i ocena zagrożeń środowiskowych,
 • sporządzanie okresowej analizy stanu ochrony środowiska w firmie klienta.

Doradca ADR DGSA

cysterna

ADR – transport drogowy materiałów niebezpiecznych

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich krajach Europy. Jest to: Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oraz jej akty wykonawcze: Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Dodatkowo w Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Celem tych przepisów jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z transportem towarów niebezpiecznych poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Działania takie nie powinny skutkować zakazami przewozu, ale sam przewóz podlega szeregowi wymogów i ograniczeń prawnych.

Doradca ds. transportu materiałów niebezpiecznych (Doradca DGSA)

W świetle przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, dyplomowanego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie:

 • oznakowania ADR
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
 • obowiązków uczestników przewozu
 • dokumentów przewozowych
 • instrukcji pisemnych dla kierowcy
 • wyposażenia pojazdu
 • wyłączeń z przepisów ADR

Badania i Pomiary

pomiary

Jakie badania wykonujemy?

 • Natężenie i równomierność oświetlenia;
 • Oświetlenie awaryjne;
 • Wentylacja (pomiar skuteczności wentylacji, pomiar krotności wymiany powietrza);
 • Badanie szczelności instalacji gazowych.
 • Badania elektryczne

Przydatne linki

Centralny Instytut Ochrony Pracy
www.ciop.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
www.pip.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

Inspekcja Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl

Inspekcja Transportu Drogowego
www.gitd.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego
www.udt.gov.pl

Kodeks Pracy
http://www.poradnik-praca.pl/prawo-pracy/kodeks-pracy

E-Learning

Oferta okresowych kursów BHP przez Internet dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
google logo